Η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων είναι απαραίτητη προκειμένου μια επιχείρηση να μεγιστοποιήσει την απόδοση επένδυσης (ROI) στους μετόχους της. Παρά τη σπουδαιότητά της, πολλές εταιρείες και επιχειρηματίες την παραμελούν και δεν παρέχουν την απαραίτητη προσοχή στις διαδικασίες που απαιτούνται για μια αποτελεσματική στρατηγική διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλές επιδόσεις των επενδύσεών τους και μπορεί να βρεθούν εκτεθειμένοι και ευάλωτοι σε σημαντικούς κινδύνους, εξαιτίας των οικονομικών διακυμάνσεων και του συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος της αγοράς.

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα υποσχόμενων περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν φτάσει στη πιθανή τελική μέγιστη απόδοση, λόγω της εφαρμογής λανθασμένων στρατηγικών. Ομοίως, υπάρχουν παραδείγματα επιχειρηματιών και ατόμων που δε συνεργάζονται με επαγγελματίες επενδυτές και χρηματοοικονομικούς και εμπειρογνώμονες που σχετίζονται με ακίνητα, οδηγώντας σε καταστροφική υποτίμηση των περιουσιακών τους στοιχείων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε πτώχευση ή εκκαθάριση. Οι κίνδυνοι αυτοί μπορούν να μειωθούν σημαντικά με τη σωστή διαβούλευση και τη χρήση επαγγελματικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την καλύτερη εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων λαμβάνει μια σειρά από επενδύσεις, που κατανέμονται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς τύπους και κατηγορίες, προκειμένου να εξαπλωθεί, να ελεγχθεί και να μετριαστεί ο κίνδυνος από τυχόν απώλειες. Ως εκ τούτου, στόχος είναι η διαφοροποίηση των επενδύσεων ώστε να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση των περιουσιακών στοιχείων σε πραγματικό κίνδυνο, καθώς και η προστασία της μεταβλητότητας του χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων.

Η διαφοροποίηση είναι μια τεχνική διαχείρισης κινδύνου που επικεντρώνεται στη κατανομή των επενδύσεων σε μια ποικιλία τομέων και μέσων (π.χ. ακίνητη περιουσία, κρατικά ομόλογα, μετοχές και κεφάλαια εμπιστοσύνης), με στόχο τη μεγιστοποίηση (ROI) μέσω της εφαρμογής μετριαστικών παραμέτρων κινδύνου και διαφοροποίησης της απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να τα προστατεύσει από ένα συγκεκριμένο γεγονός ή ενέργεια. Η διαφοροποίηση είναι πολύ σημαντική επειδή μπορεί να προστατεύσει και να βελτιώσει την απόδοση του χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων μέσω σταθμίσεως του κινδύνου. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κάθε επενδυτικός τύπος αντιδρά διαφορετικά στις οικονομικές/χρηματοοικονομικές διακυμάνσεις και σε συγκεκριμένα γεγονότα της αγοράς.

Ο Όμιλος ΔΑΝΟΣ ως διεθνής εταιρεία, με εταίρους που παρέχει νομικές, εταιρικές, καταπιστευτικές και επενδυτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε συνεργασία με την BNP PARIBAS REAL ESTATE, προτείνουμε στους επιχειρηματίες και τους ιδιώτες να υιοθετήσουν μια ευρύτερη προσέγγιση στη διαχείριση χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων, σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι εταιρικές συναλλαγές πολλαπλών δικαιοδοσιών, η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, η διαχείριση χαρτοφυλακίου, τα καταπιστεύματα, τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, οι εξαγορές, η αναδιάρθρωση, οι επενδύσεις σε ακίνητα και οι επενδύσεις σε υπηκοότητα είναι μόνο μερικές από τις επενδυτικές υπηρεσίες για τις οποίες η ζήτηση αυξάνεται τα τελευταία χρόνια.

Προτείνουμε, προκειμένου να εκμεταλλευτείτε αποτελεσματικά τις εκτεταμένες ευκαιρίες στη παγκόσμια αγορά, είναι απαραίτητο να ορίσετε ως συνεργάτη μια διεθνή εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών. Αυτό εγγυάται τη σωστή ανάλυση δέουσας επιμέλειας και κινδύνου, ενώ από νομική και επιχειρηματική άποψη μια τέτοια επιχείρηση θα αναλάβει ανάλυση διαχείρισης κινδύνου και θα εντοπίσει συστηματικούς κινδύνους, προκειμένου να διαφυλαχθεί η θέση του επενδυτή. Είναι ζωτικής σημασίας οι επενδυτές και οι νομικοί και επενδυτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών να παρακολουθούν συνεχώς τη διεθνή πολιτική και τις σχέσεις μεταξύ των εθνών, προκειμένου να προστατευθούν από τυχόν πιθανότητες ντόμινο που προκαλούνται από θέματα δικαιοδοσίας ή / και γεγονότα.

Η εμπειρία μας στο χώρο των διεθνών επενδύσεων μας έδειξε ότι η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από παραδοσιακές επενδύσεις μέσω της απόκτησης ακίνητης περιουσίας, η οποία θεωρείται η πιο αξιόπιστη, σταθερή και κερδοφόρος οδός.

Ωστόσο, οι επενδύσεις σε φυσικά προϊόντα πρέπει επίσης να κατανοηθούν και να διαχειριστούν σωστά.

Επιπλέον, προτείνουμε επίσης διάφορα σχέδια πολιτών στους επενδυτές ως ένα πρόσθετο και πολύ πολύτιμο άυλο περιουσιακό στοιχείο στο χαρτοφυλάκιό τους. Η απόκτηση πρόσθετης υπηκοότητας ταυτόχρονα προσφέρει άμεση επιστροφή όσον αφορά τις επενδυτικές ευκαιρίες, την άμεση κινητικότητα για τους επενδυτές και την οικογένειά τους, το ταξίδι χωρίς visa σε πολλές χώρες (ανάλογα με την επιλεγείσα δικαιοδοσία), την οικονομική ελευθερία, την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Η ιθαγένεια μέσω επενδύσεων μπορεί να θεωρηθεί μακροπρόθεσμη και ατελείωτη επένδυση, δεδομένου ότι μπορεί να μεταφερθεί στην επόμενη γενιά.

Compare listings

Compare